© ALL IMAGES ARE COPYRIGHT PROTECTED

Algemene Voorwaarden en privacyverklaring

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker, Smith Photography- Natalia Smith en Arthur Smith, in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 AW.

2. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. Vergoedingen
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotografe eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 
3.3 Benzinekosten 0,30 ct per gereden KM tenzij ander aangegeven.

4. Auteursrecht en naamsvermelding
4.1 Het auteursrecht van fotografische werken berust ten alle tijden bij de fotografe.
4.2 De Fotografe bewerkt met grote zorgvuldigheid naar eigen stijl en inzicht. Fotografische werken dienen zoals aangeleverd gebruikt te worden.
4.3 De Wederpartij geeft de Fotografe toestemming voor het gebruik van de gemaakte fotografische werken voor promotie doeleinden, te denken aan social media, website e.d. De wederpartij kan schriftelijk of per email vóór de shoot/bruiloft aangeven hier bezwaar tegen te maken. Hierbij dienen foto auteur rechten gekocht worden ter hoogte van tenminste tweemaal de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
4.4 De naam van de Fotografe dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
4.5 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotografe conform artikel 25 lid1 in acht. 
4.6 Bij inbreuk van het auteursrecht, komt de Fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

5. Klachten 
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotografe te worden medegedeeld. De Fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. Klachten na deze termijn worden als ongegrond beschouwd. 

6. Opdracht 
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Een offerte, voorzien van handtekening door de Wederpartij of aanbetaling van het factuur wordt gezien als opdracht bevestiging en is bindend. 
6.3 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotografe is geretourneerd. 
6.4 Bij het annuleren van een opdracht betreffende bruidsfotografie, om wat voor rede ook, vind er geen restitutie plaats van de aanbetaling. Deze geldt ter compensatie van de vrijgehouden dag en het wegvallen van inkomen.
6.5 De fotografische beelden worden naar eigen inzicht van de fotografe bewerkt in zwart/wit en/of kleur. De Wederpartij heeft hier geen invloed op.
6.6 De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren/annuleren indien, na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

7. Factuur en Betaling
7.1 Betaling van reportages dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Betaling van Bruidsfotografie dient te geschieden 14 dagen voor boekdatum bruiloft. Met voorafgaande een aanbetaling van 20% van het totaal bedrag.
7.3 De offerte die voortvloeit uit een bruidsfotografie opdracht, dient getekend terug gezonden te worden naar Fotografe.
7.4 Indien een aanbetaling bedrag over gemakt is wordt het offerte bindend en zal dan dienen als opdrachtovereenkomst.
7.5 Binnen 14 dagen na het ontvangen van de offerte voor bruidsfotografie, dient een aanbetaling van 20% over het totaal bedrag te geschieden.
7.6  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.1 en 7.5 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
7.7 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotografe ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
7.8 Fotografische werken worden geleverd aan de Wederpartij na volledige betaling van de factuur tenzij vooraf anders is afgesproken.
7.9 Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na uitgifte datum geldig. 

8.  Aansprakelijkheid
8.1 De Fotografe is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotografe.
8.2 De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens werkzaamheden op locatie of in de studio.  
8.3 De fotografe stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede fotografische werken door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. (Gedrag kinderen, weersomstandigheden, niet opvolgen aanwijzingen)
8.4 de Wederpartij is verantwoordelijk voor het maken van een back up van aangeleverde bestanden. Materiaal is in een later stadium wel opvraagbaar, maar niet opeisbaar. 
8.5 Door de Wederpartij achteraf bestelde fotoafdrukken bij een bedrijf naar eigen keuze zijn op eigen risico. De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze afdrukken.
8.6 De Fotografe kan ten alle tijden de opdracht annuleren, indien hier een aantoonbare reden voor is, zoals o.a. ziekte, overlijden van naasten, in conflict Wederpartij etc. De Fotografe is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten van de Wederpartij. De Fotografe zal naar vermogen mee werken naar het zoeken van een passende oplossing.
8.7 De Fotografe treft alle redelijke maatregelen om risico’s op technische problemen te beperken. Zij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door een mislukte opname of technisch mankement. Bij technische problemen of door externe oorzaken als brand, diefstal enz., is de Fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakt kosten.

9. Bruidsfotografie
9.1 De Wederpartij is verantwoordelijk voor toegangs-/parkeerkosten. Indien een bepaalde locatie gewenst is voor de fotoreportage, is de Wederpartij ook verantwoordelijk voor eventuele toegangs-/parkeerkosten. 
9.2 De Fotografe is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Desgewenst kan er door de Wederpartij een briefje aangeleverd worden met daarop de gewenste foto’s.
9.3 Het is de Fotografe toegestaan een derde mee te nemen zoals een assistent, stagiair of second shooter. Dit neemt geen extra kosten met zich mee voor de Wederpartij. 
9.4 Eten en drinken dient verzorgd te worden door de wederpartij.
9.5 Bij het ontvangen van de preview, en het gebruik hiervan op social media, dient altijd de naam van de fotografe vermeld te worden, evenals bij alle andere beelden welke door de fotografe zijn gemaakt.
9.7. Levering geschied, tenzij anders overeengekomen, op USB, per gewone post of per online galerij.

10. Faillissement/surseance 
Zowel de Fotografe als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotografe het recht de overeenkomst te beëindigen. 

11. Rechts- en forumkeuze 
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotografe en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Bij gebruikmaking van de diensten van Smith Photography fotografie in welke zin ook, gaat u, de Wederpartij, automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Smithphotography. Door gebruik te maken van deze site, geef je aan, het privacy beleid te accepteren.

Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Heb je vragen, dan kun je mij (Natalia Smith of Arthur Smith) bereiken via e-mail (info@smithphotography.nl)

In het kort: Wanneer je gebruik wilt maken van mijn diensten, heb ik een aantal gegevens van je nodig om met je te communiceren. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk, en ik verwijder gegevens zodra dit kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail, telefonisch contact, of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres- en factuur gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of social media profielen;
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

WAAROM LEG IK GEGEVENS VAST?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
 • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn op je bruiloft
 • Je te kunnen bellen of e-mailen;
 • Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen.

Mijn website:

 • Analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Volgt jouw surfgedrag over verschillende websites om daarmee het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG BEWAAR IK GEGEVENS?

Ik ben wettelijk verplicht om jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop jouw gegevens niet en verstrek deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer info vind je hier: http://cookiecentral.com

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar info@smithphotography.nl

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https-verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@smithphotography.nl